Reorganisatie

Een reorganisatie kan vele vormen hebben. Het kan gaan over wijzigingen van de organisatiestructuur, reductie van het aantal arbeidsplaatsen door interne bedrijfsoptimalisatie, maar ook door verplaatsing van activiteiten naar het buitenland of bedrijfssluiting. Een wijziging in de bevoegdheden van de directie valt ook onder de noemer van organisatiewijzigingen in de WOR.

Reorganisaties zijn bedoeld om de prestaties van de onderneming te verbeteren en daarmee de lange termijn continuïteit van de onderneming (en werkgelegenheid) te waarborgen. Concernbelangen, vestigingsbelangen en werknemersbelangen kunnen verschillend of conflicterend zijn bij een reorganisatie. De gevolgen van een reorganisatie kunnen groot zijn voor het personeel. Het leidt vaak tot verlies van arbeidsplaatsen, verandering van de organisatie en inhoud van het werk en soms tot verandering van de arbeidsvoorwaarden.

De OR heeft adviesrecht over reorganisaties. Wettelijk gezien is er daarbij geen verschil of het een zelfstandig bedrijf of een dochterbedrijf van een internationaal concern betreft.

De adviseurs van Basis & Beleid bieden op verschillende manieren ondersteuning bij het beoordelen en beantwoorden van de adviesaanvragen bij reorganisaties, die bij OR voorliggen. We doen, in opdracht van ondernemingsraden, onderzoek naar nut en noodzaak, financiële onderbouwing en organisatorische consequenties van de voorgenomen maatregelen. Onze adviseurs ondersteunen de OR tijdens het gehele traject.

Voor meer informatie over ondersteuning bij reorganisaties kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

U kunt hier ons productblad Krachtig adviseren bij een adviesaanvraag downloaden.