Tijdsdruk

Tijdsdruk op de OR bij adviesaanvragen

Adviesaanvragen aan ondernemingsraden bevatten vaak het dringend verzoek om binnen korte tijd te adviseren. Wat geeft de WOR aan en wat kan de OR tegen tijdsdruk doen?

De wetsgeschiedenis leert dat de OR “binnen een redelijke termijn” moet adviseren. Bestuurders die een specifiek aantal weken noemen en daarbij verwijzen naar de WOR zijn verkeerd geïnformeerd, want in de wet is geen vaste termijn bepaald.

De WOR schrijft voor dat de adviesaanvraag op een zodanig tijdstip wordt ingediend, dat het advies “van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit”.

Bij het indienen van de adviesaanvraag heeft het management vaak al maanden gewerkt aan de uitwerking van de reorganisatie, al dan niet met ondersteuning van externe adviseurs. Men heeft financiële analyses gemaakt, scenario’s verkend en keuzes bepaald.

Dat er al veel voorwerk is gedaan ontslaat de OR niet van de verplichting om het voorgenomen besluit zorgvuldig te behandelen. De OR gaat de onderbouwing van de maatregelen onderzoeken en de verschillende scenario’s verkennen, om tot een afgewogen oordeel te komen. Ook de gevolgen en de maatregelen om deze op te vangen worden kritisch bekeken en eventueel verder (al dan niet door de vakbond) uit onderhandeld.

Tips voor de OR:

  • Zorg dat je als OR al bij het artikel 24 overleg afgesproken hebt wanneer en hoe de OR bij een adviestraject wordt betrokken. Dat voorkomt een dichtgetimmerd plan, late inschakeling en tijdsdruk.
  • Zend na ontvangst van een adviesaanvraag met datumvoorstel voor afronding per ommegaande een ontvangstbevestiging van de adviesaanvraag aan de bestuurder. Meldt daarin dat de OR voortvarend te werk zal gaan, maar dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en de OR zich daarom niet vast kan leggen op een datum. In overleg met de bestuurder kunnen daarna afspraken over een redelijke termijn worden gemaakt.
  • Communiceer naar de achterban dat er een voorgenomen besluit ligt, welke stappen er gezet moeten worden en op welke wijze zij eventueel nog betrokken gaan worden. als er sprake is van geheimhouding, zorg dan dat je goede afspraken maakt over de communicatie naar collega’s.

WOR-links:

Artikel 25, lid 1 en 2 (adviesrecht van de OR; tijdstip van adviesaanvraag)
Artikel 24, lid 1 (algemene gang van zaken; afspraken over betrokkenheid OR)