Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid
Concrete en doeltreffende adviezen voor sociale partners en ondernemingsraden

We geven concrete en handelingsgerichte adviezen hoe medewerkers gezond, competent en gemotiveerd kunnen blijven werken. Duurzame inzetbaarheid vraagt om een integrale benadering: kijken naar alle elementen die de inzetbaarheid nu en in de toekomst beïnvloeden. Om dat te realiseren is maatwerk per organisatie en per medewerker nodig.

Basis & Beleid en duurzame inzetbaarheid

We bieden onderzoek, begeleiding van werkgroepen, adviestrajecten, trainingen en pilots om te komen tot maatregelen voor duurzame inzetbaarheid waar u echt wat aan heeft. Sociale partners, O&O-fondsen, ondernemingsraden en werkgevers adviseren we over:

Basis & Beleid vindt het noodzakelijk dat alle partijen (management, HR, leidinggevenden, medewerkers en hun vertegenwoordigers) betrokken zijn bij de beleidsvorming rond duurzame inzetbaarheid. Alleen zo creëer je de match tussen medewerkers, team en organisatie en creëer je draagvlak en passende maatregelen.

Voor vragen over duurzame inzetbaarheid kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

Reinier Hoogendorp (Reinier)
06-20400425

Reinier Hoogendorp

lees meer

Simone van Houten (Simone)
06-58799090

Simone van Houten

lees meer

Angélique van de Velde (Angélique)
06-30622299

Angélique van de Velde

lees meer

Caroline van Wessem (Caroline)
06-10289889

Caroline van Wessem

lees meer

Voorbeelden

Onregelmatig werken

Onregelmatig werken wordt voor steeds meer medewerkers een struikelblok om inzetbaar te blijven. Voor een volcontinu productiebedrijf in de Botlek heeft Basis & Beleid daarom met medewerkers onderzocht of er ook discontinu gewerkt kon worden. Zonder investeringen bleek dat op 3 afdelingen al mogelijk. Hiermee kon de hoeveelheid nachtwerk en het aantal nachtdiensten worden teruggedrongen. In samenspraak met medewerkers is een voorstel gedaan voor bijpassende roosters.  Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke investeringen en technische aanpassingen nodig waren om de hoeveelheid nachtwerk nog verder terug te dringen.

Onderwerp in het cao-overleg

Steeds vaker is duurzame inzetbaarheid onderwerp in het cao-overleg. Bij een industriële voedselproducent had de discussie voor onze komst een nogal fragmentarisch karakter. Dat leidde tot vruchteloze onderhandelingen over seniorenregelingen en tot weerstand tegen duurzame inzetbaarheid. In opdracht van sociale partners heeft Basis & Beleid een brede beleidsmatige analyse gemaakt wat goed ging en wat beter kon. Daarvoor hebben we onder andere workshops met medewerkers gehouden. Daarin is besproken of het werk nog leuk was, of het ‘vol te houden was’, en wat daarin al goed ging en wat beter kon. Want daar gaat duurzame inzetbaarheid over. De aanpak heeft geleid tot aanbevelingen aan de organisatie voor bedrijfsbreed beleid, aanbevelingen aan cao-partijen en bij medewerkers tot meer draagvlak voor duurzame inzetbaarheid.

Periodiek Medisch Onderzoek

Kunnen jullie een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren en advies geven voor DI-beleid? Die vraag kreeg Basis & Beleid van een foodprocessbedrijf.  Hiervoor heeft Basis & Beleid een extern onafhankelijk bureau ingeschakeld voor het uitvoeren van het PMO. Individuele medewerkers konden hun resultaten bespreken met een arboverpleegkundige. Uit de groepsrapportages kwamen aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid aan het licht. Basis & Beleid heeft daar aanbevelingen voor opgesteld. Daaruit bleek wat ook bij andere bedrijven geldt: goede arbeidsverhoudingen zijn erg belangrijk voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Basis & Beleid heeft daar vervolgens bij geholpen door het verzorgen van workshops waarin leidinggevenden werden getraind in het houden van werkoverleg.

Sectoraal beleid O&O-fonds

Basis & Beleid heeft een O&O-fonds begeleid bij het maken van sectoraal beleid. Daarin onderzochten we de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Individuele bedrijven konden daarvoor gebruik maken van een korte organisatiescan duurzame inzetbaarheid. In meerdere bedrijven hebben we pilots uitgevoerd gericht op het versterken van inzetbaarheid. Daarin hielpen we medewerkers en leidinggeven met elkaar in gesprek over DI te laten komen. Voor het O&O-fonds is beleidsplan opgesteld hoe zij de komende jaren invulling kunnen geven aan sectoraal DI-beleid, en wat daarin de rol van het fonds en sociale partners is.

Papierverwerker

In opdracht van sociale partners heeft Basis & Beleid bij een papierverwerker met een werkgroep inzicht gegeven in gewenst beleid ter versterking van duurzame inzetbaarheid. Vervolgens hebben we specifiek gekeken naar de rol van arbeidsvoorwaarden daarin. Er was naast de bestaande seniorenregeling ook behoefte aan een regeling voor alle generaties. Met de werkgroep is onderzocht hoe dat op een budgetvriendelijke manier kon. Het bleek mogelijk de regeling aan te passen waarmee medewerkers al eerder kunnen beschikken over een budget om te investeren in de eigen inzetbaarheid. Maar waarbij het ook mogelijk werd om budget te sparen om in het laatste deel van de loopbaan parttime te kunnen werken. Het voorstel is ongewijzigd overgenomen door sociale partners.