Sectoronderzoeken

Basis & Beleid voert regelmatig sectoronderzoeken uit, meestal in opdracht van sociale partners in een bedrijfstak of in opdracht van de FNV. De achtergrond hiervan is doorgaans dat sociale partners of de bond inzicht wensen in de ontwikkelingen en het perspectief van de sector om een strategische agenda te kunnen opstellen. Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we onderzoek gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel verbod op kolen voor de elektriciteitsproductie.

Waaruit bestaat een sectoronderzoek

Bij deze sectoronderzoeken of bedrijfstakverkenningen, kunnen afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever uit de volgende bouwstenen bestaan:

  • Bedrijfseconomische structuur en ontwikkeling (bedrijven, omzet, winstgevendheid, concurrentieverhoudingen, ex- en import)
  • Ketenstructuren (kernbedrijven, toeleveringspiramides, subcontractors et cetera)
  • Belangrijke trends (zoals: digitalisering, globalisering, verduurzaming)
  • Arbeidsmarktontwikkelingen (werkgelegenheid, flexibilisering, onderaanneming, migrantenarbeiders, kwalificatie- en opleidingsniveaus)
  • Arbeidsverhoudingen (cao-structuur, medezeggenschap, actuele kwesties)

Onderzoeksmethoden bestaan meestal uit deskresearch, bronnenonderzoek, interviews met sleutelspelers, interviews met specialisten in de sector en groepsgesprekken met werknemers. De rapportages zijn (uiteraard afhankelijk van de specifieke vraag) gericht op de bijdrage aan de ontwikkeling van een strategische agenda.