Vernieuwing medezeggenschap

Er vinden verrassende ontwikkelingen plaats in de medezeggenschap. Ondernemingsraden willen inspelen op veranderende organisaties en op nieuwe generaties medewerkers die mee willen denken. Maar dan anders. Basis & Beleid ondersteunt uw OR daarbij, zonder te vervallen in vernieuwing om de vernieuwing.

Nieuwe medezeggenschapsstructuur

Als de organisatiestructuur wijzigt door fusie, overname of herstructurering dient er een nieuwe passende medezeggenschapsstructuur ontworpen te worden. In complexe organisaties kan de medezeggenschap ingewikkeld en ondoorzichtig zijn. Vereenvoudiging verbetert vaak de zichtbaarheid en effectiviteit van de medezeggenschap. Bijvoorbeeld in de vorm van een kern (C)OR met projectteams en focusgroepen vanuit de achterban.

Interactieve medezeggenschap bij continue veranderingsprocessen

Organisatieveranderingen vinden steeds vaker voortdurend en op geleidelijke wijze plaats, terwijl de WOR gebaseerd is op het idee van eenduidige beslismomenten. Hoe de organisatie er uiteindelijk uit komt te zien is dan niet duidelijk. Voor de OR is dit een lastige situatie omdat er geen duidelijke adviesaanvraag is. De uitdaging voor de OR is dan om in dialoog met de bestuurder een interactieve vorm van medezeggenschap te ontwikkelen, zonder in een ongewenste fuik te zwemmen. De adviseurs van Basis & Beleid hebben ruime ervaring met het vormgeven van dergelijke trajecten.

Agenda voor de toekomst

De meeste ondernemingsraden ambiëren een tijdige betrokkenheid bij de totstandkoming van voorgenomen besluiten. Zelden wordt daar een succesvolle invulling aan gegeven. Basis & Beleid ontwikkelde een beproefd model om in zeven stappen, samen met de bestuurder, te werken aan een gemeenschappelijke agenda voor de toekomst.

Onderzoek vernieuwing van medezeggenschap

Is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een beletsel voor vernieuwing op het gebied van werknemersmedezeggenschap? In opdracht van instituut GAK onderzocht Basis & Beleid dertien praktijkvoorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Dit in samenwerking met AIAS-HSI, het instituut voor arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. het onderzoeksrapport vindt u hier. Er is ook een bijbehorende tool ontwikkeld, deze vindt u hier.

Vier scenario's voor medezeggenschap in de praktijk

Marc van der Meer schreef in samenwerking met Evert Smit een boek over dit onderwerp: Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. U kunt dit boek bij ons gratis bestellen.

‘Medezeggenschap en organisatieontwikkeling’ bevat negen uitgewerkte case studies, zowel van vooraanstaande bedrijven als van middelgrote ondernemingen, waaronder innemende vernieuwingsprojecten en de valkuilen daarbij. Deze uitvoerige casuïstiek is geordend in het perspectief van de veel geciteerde studie naar de ‘Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap’.

Dit boek is het resultaat van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en verbindt medezeggenschap aan organisatieontwikkeling en sociale innovatie. De auteurs zijn vooraanstaande specialisten op het terrein van de medezeggenschap en organisatieontwikkeling.

Als u gratis een exemplaar wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@basisenbeleid.nl. Het boek zal dan kosteloos aan u toegestuurd worden.

Download cao-vernieuwing

Download whitepaper

cao-vernieuwing

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.