Onderzoek en cao-advies

Onderzoek en cao-advies
Praktisch en resultaatgericht - voor vakbonden en sociale partners

Basis & Beleid is op het gebied van onderzoek en cao advies strategisch partner van sociale partners, vakbonden en ondernemingsraden. De onderzoeken die wij doen leveren inzichten op voor beleid en gerichte acties. Dat doen we via een brede aanpak, we betrekken waar nodig medewerkers en hebben oog voor de belangen van alle stakeholders. 

Onderzoek en cao-advies kent een aantal deelgebieden:

Wij werken met een aanpak op maat en zoeken oplossingen die passen bij de arbeidsverhoudingen en de specifieke situatie in de sector of bedrijf. Onze werkwijze is praktisch en resultaatgericht.

Voor vragen over onderzoek en cao-advies kunt u contact opnemen met een van de onderstaande adviseurs.

Reinier Hoogendorp (Reinier)
06-20400425

Reinier Hoogendorp

lees meer

Simone van Houten (Simone)
06-58799090

Simone van Houten

lees meer

Caroline van Wessem (Caroline)
06-10289889

Caroline van Wessem

lees meer

Voorbeelden

Zaterdagtoeslag in de doe-het-zelf branche

In de doe-het-zelf branche zijn werkgevers en bonden in gesprek over de zaterdagtoeslag. Basis & Beleid berekende de mogelijke effecten. Naast het percentage van de loonsom dat ermee gemoeid was zocht Basis & Beleid ook uit welke gevolgen de maatregel zou hebben voor welke groepen werknemers, en wat hun eigen voorkeuren waren. De discussie over dit onderwerp loopt nog.

Motorvoertuigenbranche en de Bovag-cao

De motorvoertuigenbranche kent de Bovag-cao. In deze cao is overwerken niet verplicht, wie wel overwerkt krijgt een toeslag. Om de discussie over de toeslagen een bredere basis te geven deed Basis & Beleid samen met het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT een verkennend onderzoek. We keken hoe anderen dit regelen. En ook hoe vaak er in de praktijk wordt overgewerkt, om welke bedrijfsmatige redenen en door wie. De uitkomst gaf inzicht in bezwaren voor medewerkers, maar toonde ook aan dat lang niet alle werkgevers iets met de maatregel zouden opschieten.

Toekomstperspectief van de verhuisbranche

In het kader van een groter project in het wegvervoer deed Basis & Beleid, samen met Panteia, onderzoek naar het toekomstperspectief van de verhuisbranche. Het bleek een levendige en inventieve sector. We stelden een rapportage op waarmee de verhuizers onmiddellijk zelf aan de slag gingen, via bijeenkomsten en workshops. Met ons rapport in de hand brachten ze een bezoek aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Planningsproblemen bij bedrijven met een vergrijsd personeelsbestand

Sociale partners in een sector liepen aan tegen het feit dat cao-bepalingen voor senioren tot planningsproblemen kunnen leiden in bedrijven met een vergrijsd personeelsbestand. Basis & Beleid werd gevraagd om te onderzoeken of werknemers in een specifieke onderneming openstonden voor alternatieven. Het leidde tot vernieuwende voorstellen die konden worden overgenomen in eigen regelingen.

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een beletsel voor vernieuwing op het gebied van werknemersmedezeggenschap? In opdracht van instituut GAK onderzocht Basis & Beleid dertien praktijkvoorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Dit in samenwerking met AIAS-HSI, het instituut voor arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf in 2019 opdracht aan Basis & Beleid om te onderzoeken welke gevolgen het Kolenbesluit heeft voor de werkgelegenheid in de kolenketen. Het kolenbesluit houdt in dat alle kolencentrales in Nederland voor 2030 dicht moeten zijn. Het onderzoek moest opleveren wanneer en in welke omvang het besluit zou leiden tot werkgelegenheidsproblemen bij alle bedrijven die onderdeel uitmaken van de ‘kolenketen’. Het onderzoek vormt de basis voor flankerende maatregelen, zoals het kolenfonds van € 22 mln. dat beschikbaar kwam voor omscholing en herplaatsing van mensen die hun baan verliezen door de sluiting van de Hemwegcentrale eind 2019, de eerste centrale die is gesloten.

FNV Agrarisch Groen

Basis & Beleid heeft in opdracht van FNV Agrarisch Groen een sectoronderzoek gedaan naar de Sierteelt, met name naar de positie van de tuinbouw en groothandel. Het onderzoek bestond zowel uit literatuurstudie als uit gesprekken met de verschillende stakeholders. Met de inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen en trends en de daarvan afgeleide werkgelegenheidsperspectieven en andere sociale items worden (sociaal)strategische keuzes gemaakt (onder andere over activerend vakbondswerk) en een sociaal agenda opgesteld voor de langere termijn. Dit leidt tot een sectorplan van aanpak voor FNV Agrarisch Groen.

cao Multimodaal

Voor de cao partijen bij de cao Multimodaal heeft Basis & Beleid de cao Multimodaal vergeleken met de cao Openbaar Vervoer, varianten daarop binnen 2 vervoerconcessies en de cao NS. De vraag was welke cao voor rijdend personeel gunstiger was. Dat bleek voor verschillende leeftijdsgroepen en verschillen in onregelmatigheid anders te zijn. Met behulp van 'maatmannen' werden de verschillen inzichtelijk. In 2020 is dit onderzoek herhaald, met als opdrachtgever de FNV.