Een proactieve OR is een strategische OR die niet afwacht!

Publicatiedatum: 22/02/2021
Tags: Medezeggenschap

Dat is de visie van Basis & Beleid. Een proactieve OR kijkt vooruit en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Immers, een proactieve OR wil meedenken en de ruimte creëren om ook zelf met initiatieven of alternatieven te komen. Zonder betrokken en positief kritische werknemers kan geen modern bedrijf floreren.

Bijna alle OR’s ambiëren een proactieve rol. Het blijkt dat het in de praktijk vaak lastig is om hieraan concreet invulling te geven. Dat leidt tot irritaties en frustraties bij de ondernemingsraad. Enerzijds is dat te herleiden tot bestuurders die niet willen of kunnen en anderzijds tot de OR die het zelf lastig vindt om concreet invulling te geven aan ‘proactief’. ‘Proactief’, hoe doe je dat?

De proactieve OR

Advies- en instemmingsaanvragen zijn de uiteindelijke operationele vertaling van een door de directie uitgestippelde strategie van het bedrijf. Tijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming veronderstelt dus ook een heldere kijk en visie op die strategie: geen uitzicht zonder inzicht. In dit kader is ook art. 24 opgenomen in de wet op de ondernemingsraden: 2x per jaar een bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Daarin doet de bestuurder mededeling over de besluiten die hij in voorbereiding heeft over advies- en instemmingsaangelegenheden. Tegelijk worden daarbij afspraken gemaakt over wanneer en op welke wijze de OR bij de besluitvorming wordt betrokken. Een belangrijk artikel om de OR tijdig te betrekken, maar nog steeds een reactieve rol voor de OR. Immers: het blijven voorgenomen besluiten van de bestuurder. En in de praktijk komt het nog vaak voor dat het art. 24-overleg de vorm krijgt van slechts een informatieve (en vaak nog complexe) presentatie in plaats van een open dialoog tussen OR, directie en eventueel RVC.

Van belang is dat een OR zijn ambitie ook zelf in de praktijk brengt en laat zien. Door niet af te wachten is de OR ook minder afhankelijk van de bestuurder. Een proactieve OR neemt zelf initiatieven. Vanuit de overtuiging dat een OR ook zelf een visie, ideeën en initiatiefvoorstellen kan uitwerken en presenteren aan de bestuurder en achterban.

Methode Basis & Beleid

Basis & Beleid heeft een methode ontwikkeld voor de OR om art. 24 serieus voor te bereiden. Hierbij ontwikkelt de OR zélf, onder begeleiding van een adviseur, zijn eigen visie-document gericht op de ondernemingsstrategie, HR-beleid en de financiële gezondheid ter bespreking met bestuurder en eventueel commissarissen. Om een échte dialoog te initiëren. Immers, een proactieve OR is een strategische OR, die zelf initiatieven neemt!

Bel gerust voor een oriënterend gesprek met een van onze adviseurs.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten