Reorganisaties, verplaatsing van activiteiten en bedrijfssluitingen

Veel ondernemingsraden worden geconfronteerd met een voorgenomen reorganisatie. Het kan daarbij gaan over wijzigingen van de organisatiestructuur, reductie van het aantal arbeidsplaatsen door interne bedrijfsoptimalisatie, maar ook door verplaatsing van activiteiten naar het buitenland of bedrijfssluiting.

Reorganisaties zijn bedoeld om de prestaties van de onderneming te verbeteren en daarmee de lange termijn continuïteit van de onderneming (en werkgelegenheid) te waarborgen. Concernbelangen, vestigingsbelangen en werknemersbelangen kunnen echter verschillend of conflicterend zijn bij een reorganisatie.

Reorganisaties leiden vaak tot verlies van arbeidsplaatsen, verandering van de inhoud van het werk en soms tot verandering van de arbeidsvoorwaarden. Bij bedrijfssluiting verliest het totale personeel zijn baan.

Adviesrecht van de OR

De OR heeft adviesrecht over reorganisaties, verplaatsing van activiteiten en bedrijfssluitingen. Wettelijk gezien is er daarbij geen verschil of het een lokaal bedrijf of een dochterbedrijf van een internationaal concern betreft. Gezien de grote belangen bij reorganisaties staat de OR voor een zware taak. Deze bestaat vooral uit het toetsen van nut en noodzaak van de plannen voor een reorganisatie en de zorg voor een goed sociaal plan, doorgaans de taak van vakorganisaties. De belangen zijn groot, de achterban verwacht veel van de OR en de directie heeft haast.

Inhoudelijke contra-expertise

Basis & Beleid heeft de expertise in huis en heeft sinds 1991 ervaring met de ondersteuning van ondernemingsraden die over de reorganisatie- of sluitingsplannen advies uitbrengen. Wij doen contra-expertise onderzoek en begeleiden de OR in het adviestraject. We beschikken over alle deskundigheid waar ondernemingsraden in deze situaties om vragen: financiële expertise, strategische analyse, organisatiekunde en recht. De argumenten voor reorganisatie of sluiting worden inhoudelijk op hun waarde getoetst. Ook onderzoeken we alternatieven die meer in het belang van werknemers zijn. Dit doen we door de organisatie in te gaan, interviews met sleutelpersonen af te nemen, groepsgesprekken met medewerkers van de werkvloer te houden en documenten te analyseren.

Samen met de OR

Basis & Beleid verricht onderzoek naar de reorganisatie in opdracht van en in nauwe samenwerking met de OR, zonder op de stoel van de OR te gaan zitten. Het resultaat is een stevig onderbouwde second opinion. Dit is gebaseerd op onze kennis en ervaring als externe deskundigen en op die van werknemers, de interne deskundigen. De inzet is om het adviesrecht OR bij reorganisaties maximaal te benutten als hefboom om wensen van de medezeggenschap te realiseren.

Begeleiding bij het adviestraject

Basis & Beleid ondersteunt de OR bij het adviestraject over de reorganisatie: hoe om te gaan met de tijdsdruk en opgelegde geheimhouding door de bestuurder, overleg op (internationaal) concernniveau, afstemming met vakorganisaties, ondersteuning bij het maken van afspraken, opstellen van de adviestekst, communicatie met de achterban, et cetera. Wij kunnen ondernemingsraden ook adviseren over haalbaarheid en inhoud van sociale plannen.

Download hier ons productblad Krachtig adviseren bij een adviesaanvraag.

Enkele voorbeelden

(klik op het logo)

  

Lees hier het artikel 'Hoe de business centers van KPN Retail in business bleven,' door Evert Smit

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat of een van onze adviseurs.