Nieuws

Wat is de rol van de OR bij introductie van de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met inwerkingtreding van de AVG is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De ondernemingsraad wordt in de AVG niet genoemd, maar de OR kan... lees meer

Artikel 24 overleg?!

21/03

Simone van Houten

De jaarcijfers beginnen binnen te druppelen, waarschijnlijk nog niet definitief, maar het beeld begint zich wel te vormen. Hoe is het afgelopen jaar afgesloten? Zijn de verwachtingen uitgekomen en wat zeggen de cijfers over de komende... lees meer

Zeggenschap achtervolgt Medezeggenschap

Reorganisaties volgen elkaar in steeds rapper tempo op. Eigenlijk kunnen we bij veel organisaties beter spreken over permanente organisatieontwikkelingen. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar een hogere efficiencygraad, mede... lees meer

AIAS en Basis & Beleid brengen vernieuwing medezeggenschap in kaart.

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van Amsterdam en Basis & Beleid voeren in opdracht van het Instituut GAK een onderzoek uit naar recente projecten voor vernieuwing van de medezeggenschap. lees meer

De relatie van de OR met zijn achterban

08/12

Caroline van Wessem

Is de ondernemingsraad bij de collega’s in beeld? Over de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders is al veel geschreven en gezegd. Daardoor wordt soms vergeten dat de ondernemingsraad nóg een belangrijke relatie te onderhouden... lees meer

Geen uitzicht zonder inzicht

Onlangs was er bij Basis & Beleid weer een bijeenkomst voor OR-leden, gericht op het vergroten van het inzicht in de financiële cijfers. Als het goed is krijgt de OR deze cijfers periodiek onder ogen. De aanpak was vraaggericht: geen... lees meer

Medezeggenschap en toezichthouders

22/12

Simone van Houten

Op 14 december is het congres geweest van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Er is een vernieuwde Corporate Governance Code waarin aandacht is voor de rol van medezeggenschap bij goed ondernemingsbestuur in beursgenoteerde... lees meer

Op het verkeerde been met een goed “ogend“ kengetal

Ondernemingsraden worden soms geconfronteerd met adviesaanvragen voor reorganisaties, waarbij als onderbouwing wordt aangedragen dat de uitkomst van een financieel kengetal niet voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders of lager... lees meer

Kwaliteit van medezeggenschap, een onderzoek naar scholing

Ondernemingsraden en hun leden hebben het niet makkelijk. De collega’s verwachten, vooral ten tijde van crisis, veel deskundigheid en invloed van de OR. De bestuurder heeft ook zo zijn verwachtingen over de bijdrage van de OR, met name... lees meer

25 jaar Basis & Beleid

17/11

Frank Hendriks

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan... lees meer

Naar medezeggenschap die er écht toe doet!?

Als je er om vraagt streven bijna alle OR’s een proactieve rol na: eerder bij besluitvorming betrokken worden, eerder geïnformeerd worden, geen onnodige tijdsdruk. Tegelijkertijd hebben OR’s moeite om zelf initiatieven te ontplooien: “we... lees meer

Verstoorde arbeidsverhoudingen

16/11

Simone van Houten

Angstcultuur in de organisatie, wat nu? In de media horen we steeds vaker verhalen van organisaties waar een angstcultuur heerst: ‘Werknemers klagen over angstcultuur bij IKEA’ (Nu.nl) of: ‘Angstcultuur binnen OM Limburg’ (www.1limburg)... lees meer

Onderzoek naar de stand van medezeggenschap

In december 2015 en januari 2016 hebben ruim 400 leden van ondernemingsraden en centrale ondernemingsraden een online vragenlijst (de SBI Formaat MonitOR) ingevuld over het medezeggenschapswerk dat ze doen. Simone van Houten (inmiddels... lees meer

Blog: Graag een positief advies

Mag ik een advies van u? Hoe had u het graag willen hebben? Snel en positief! Enige jaren terug werd een collega van mij geconfronteerd met een vraag van een Amerikaanse directeur van een Nederlands bedrijf: “Wat kost een positief... lees meer

Nieuwsarchief