Pre-pack-constructie omstreden, maar het kan nog erger…

02/06/2015 - Als bedrijven failliet gaan staan niet alleen schuldeisers, maar ook en vooral werknemers met lege handen: direct in de WW en geen sociaal plan (en geen ‘transitievergoeding’). Soms is er sprake van een ‘doorstart’, waarbij de onderneming na faillissement doorgaat, meestal met slechts een deel van de werknemers. Dit is niet onomstreden. Hebben de eigenaren er van tevoren op aangestuurd? Wordt een financieel ‘gezonde’ situatie gecreëerd over de rug van onbelangrijke crediteuren en van de werknemers? Een tegenargument is dat bij een doorstart ook de eigenaren weliswaar hun financiële problemen voor een groot deel afwentelen op derden, maar er zelf ook niet zonder kleerscheuren vanaf komen.

Doorstart en faillissement

 

Pre-pack-constructie omstreden

De afgelopen tijd is de ‘pre-pack-constructie’ in het nieuws. Een doorstart wordt dan al vóór het faillissement geregeld. Advocaten die hierbij betrokken zijn, houden een pleidooi voor deze manier van doorstarten in plaats van een doorstart ná het faillissement. Zij beweren dat daardoor meer banen behouden blijven en crediteurs minder schade lijden. Om die reden pleiten ze voor een zorgvuldige voorbereiding vooraf.

Maar de vraag moet niet zijn of een pre-pack beter is dan een faillissement. De vraag moet zijn of een pre-pack (met zijn zorgvuldige voorbereiding) beter is dan een reorganisatie die in overleg met vakbonden en ondernemingsraden tot stand komt. Een pre-pack mag alleen als een faillissement onafwendbaar is. Maar is er dan een verschil tussen ‘failliet’ en ‘onafwendbaar failliet’? V&D heeft de afgelopen maanden ook laten weten dat V&D onafwendbaar failliet gaat als de huur niet wordt verlaagd en de werknemers niet inleveren. Maar OR en vakbonden kunnen daar nog steeds invloed hebben op de reorganisatie.

Zeker bij minder in het oog lopende bedrijven kunnen curatoren (te) snel overtuigd zijn van de onvermijdelijkheid van een faillissement. Als eigenaren van bedrijven zelf weinig schade lijden bij een faillissement zorgt een pre-pack voor lage reorganisatiekosten en geen last van ontslagregels. Als ze wel behoorlijke schade lijden bij een faillissement weerhoudt ze dat mogelijk om te snel aan te sturen op een pre-pack of faillissement.

Voorstel tot herziening van de faillissementswet zet vakbond en OR volledig buiten spel

De Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD - advocaten die zich met faillissementen bezig houden) wil de pre-pack-constructie bevorderen. Zij hebben het voorstel gedaan om in de faillissementswet meer bevoegdheden toe te kennen aan de bewindvoerder, voorafgaand aan het faillissement. Deze bevoegdheden betreffen het ontslag van werknemers via een verkorte ontslagprocedure en het afdwingen van een akkoord met schuldeisers. Op deze wijze zouden onnodige faillissementen kunnen worden voorkomen.

Als dit voorstel wordt overgenomen is er naast het faillissement en de pre-pack nog een derde optie voor kwaadwillende ondernemers. Deze mogelijkheid betekent zelfs niet het automatische verlies van controle over de onderneming, noch het verlies van de investering in de onderneming.

Het gezond maken van bedrijven wordt zo steeds meer een exercitie, waarin een kleine elite van faillissementsadvocaten binnenskamers de impopulaire maatregelen voorbereidt en vakbonden en ondernemingsraden buiten spel zet. De ‘zorgvuldig voorbereide’ pre-pack zal hen overvallen en overleg over een sociaal plan en adviesaanvraag aan de OR zitten vanzelfsprekend niet in het pakket.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl