Op het verkeerde been met een goed “ogend“ kengetal

22/12/2016 - door Paul Melsen

Ondernemingsraden worden soms geconfronteerd met adviesaanvragen voor reorganisaties, waarbij als onderbouwing wordt aangedragen dat de uitkomst van een financieel kengetal niet voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders of lager is dan de ‘norm’. In de bedrijfseconomie wemelt het van de kengetallen waarmee de financiële situatie van een onderneming wordt gemeten. Wikipedia geeft al meer dan 30 kengetallen voor rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Alhoewel kengetallen een goede graadmeter kunnen zijn voor de toestand van de onderneming, is een kritische beschouwing soms noodzakelijk.

Een kengetal dat we steeds vaker in adviesaanvragen tegenkomen is de ROCE (Return on Capital Employed)*. Er zijn zeer grote verschillen in ROCE, zowel tussen sectoren, als binnen een sector. Nog afgezien van de soms onrealistisch hoge eisen van aandeelhouders, moet een OR zich afvragen of ROCE het juiste en gewenste financiële stuurinstrument is voor sommige vraagstukken.

Uit een recent onderzoek van Basis & Beleid, bij een internationaal bedrijf met meerdere fabrieken in verschillende landen, bleek dat de Nederlandse vestiging een hogere ROCE scoorde dan gemiddeld. Eerste reactie van de OR was dan ook : “onze fabriek doet het goed, waarom reorganiseren?”. De hoge ROCE werd echter niet veroorzaakt door een kostenefficiënte bedrijfsvoering, maar door een grotendeels afgeschreven machinepark waarin weinig werd geïnvesteerd. Dit in tegenstelling tot de andere fabrieken waar de afgelopen jaren juist veel was geïnvesteerd in nieuwe machines met de nieuwste technologie. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het juist zinvol om deze nieuwe fabrieken van veel productievolume te voorzien.

Niet de ROCE maar het geïnvesteerd vermogen biedt derhalve de beste meetlat voor de beoordeling van de lange termijn continuïteit van een productielocatie. Daar waar het op basis van een ROCE vergelijking 3 - 0 voor de Nederlandse productielocatie leek, blijkt het op basis van strategische afwegingen 0 - 3.

*ROCE is een maat om het rendement (bedrijfsresultaat) op het geïnvesteerde vermogen (eigen vermogen + rentedragende schulden) weer te geven.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl