Geen uitzicht zonder inzicht

12/09/2017 - door Loek Vis

Onlangs was er bij Basis & Beleid weer een bijeenkomst voor OR-leden, gericht op het vergroten van het inzicht in de financiële cijfers. Als het goed is krijgt de OR deze cijfers periodiek onder ogen. De aanpak was vraaggericht: geen theoretische verhaal met uitstapjes naar de praktijk, maar omgekeerd: de vragen van de OR-leden over de financiële situatie van hun bedrijf stonden centraal en van daaruit vonden theoretische uitstapjes plaats.

Uitgangspunt van de bijeenkomst is dat inzicht in de financiële cijfers, en de daarin gesignaleerde trends, uitzicht geeft op “dingen die komen gaan”. Zo is de OR beter in staat om te invulling te geven aan zijn geambieerde ‘proactieve’ rol. Niet afwachten, maar op basis van eigen inzichten tijdig onderwerpen aanhangig maken. De vraag is vervolgens wel hoe ver het uitzicht reikt als je inzicht hebt in de financiën. Uitzicht wordt door meer bepaald dan alleen cijfers.

De nieuwe generatie managers heeft onmiskenbaar een korte termijn perspectief. Zij hebben in afnemende mate commitment met het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Voor hen is een managementfunctie een tussenstation op hun carrièrepad. Hun vervolgstap is afhankelijk van de mooie, meetbare kengetallen die ze kunnen presenteren aan het hogere management en toevoegen aan hun CV. Een snelle carrière veronderstelt snel resultaten scoren. Er wordt in toenemende mate strak gestuurd op cijfers door managers die een kortere horizon kennen dan het bedrijf. Het vergelijk met de politiek doemt op: de horizon ligt niet verder weg dan de zittingsperiode. Korte termijn doelen wegen zwaarder dan doelstellingen op langere termijn. Maar mooie cijfers op de korte termijn zijn niet synoniem aan de beste cijfers voor de langere termijn. Een reorganisatie kan op korte termijn kostenvoordelen opleveren, maar op langere termijn schade opleveren, omdat na de implementatie blijkt dat de werkdruk onverantwoord toeneemt, het serviceniveau naar klanten afneemt of het verloop onder personeel toeneemt. Een te strakke focus op het ‘dashboard’ vermindert het zicht op ‘het verkeer’ eromheen.

Op de werkbijeenkomst kwam er een dimensie bij, eveneens in parallel met de politiek. De bedrijven van de deelnemende ondernemingsraden krijgen allen te kampen met de gevolgen van het energieakkoord. Dit is een akkoord dat gericht is op duurzaam energiebeleid op de lange termijn, dat onder meer zal leiden tot groei van wind- en zonne-energie, sluiting van kolencentrales en een vermindering van overslag en transport van kolen. Door de horizon van het uitzicht te verleggen kan worden ingespeeld op deze opgelegde externe ontwikkeling en de gevolgen ervan. De betreffende bedrijven zijn genoodzaakt de strategische koers te verleggen en deze te vertalen naar een strategisch opleidingsbeleid: medewerkers tijdig te faciliteren om zich om te scholen om het werkgelegenheidsperspectief te vergroten. Een nuttige ‘proactieve’ rol is hier voor de OR weggelegd: het in overleg met directie en vakbonden uitwerken van een sociale agenda voor de toekomst.

Inzicht in financiële cijfers is voor een proactieve OR-strategie een vereiste. Een blik op de ontwikkelingen in de omgeving en uitzicht op de toekomst even goed. 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Niets missen? Volg ons!

Aanmelden nieuwsbrief ondernemingsraden

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons secretariaat

030-2331272
info@basisenbeleid.nl