Nieuws

COR Eneco wint zaak bij de Ondernemingskamer

Bij Eneco rommelt het al een lange tijd. Er is een strijd gaande over de privatisering van de onderneming. De huidige aandeelhouders zijn 53 gemeenten, die willen verkopen. De centrale ondernemingsraad (COR) speelt een belangrijke rol in... lees meer

De rol van de OR in de aanpak van werkdruk

26/09

Caroline van Wessem

Eerder schreven wij al over werkdruk en de factoren die hier invloed op hebben. Maar wat als een directie de werkdruk niet herkent, niet serieus neemt of simpelweg stelt dat er toch geen budget is om meer mensen aan te nemen? In dit... lees meer

Uniface

26/09

Michiel van der Put

In 2017 heeft de Ondernemingskamer (OK) een voor de medezeggenschapspraktijk belangrijke uitspraak gedaan in de zogenaamde Uniface-beschikking, waarmee de Nederlandse ondernemingsraad succesvol een voorgenomen overname door een... lees meer

Reorganisatie en sluiting: samenwerking tussen OR en vakbond in de praktijk.

Er zijn veel factoren die meespelen bij de samenwerking tussen OR en vakbond als het gaat om reorganisaties en sluitingen. In het ideale geval trekken vakbond en OR gezamenlijk op, om zowel de gevolgen voor de vertrekkende medewerkers... lees meer

Duurzame inzetbaarheid:cao of OR-tafel?

13/06

Caroline van Wessem

In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: bijvoorbeeld door studieafspraken op te nemen of door arbeidsvoorwaardelijke regelingen af te spreken, die bijdragen aan “fit over de finish”. Bij een ondernemings-cao... lees meer

Waarom de vakbonden in België en de Scandinavische landen wél veel leden hebben

De vakbondsorganisatiegraad in Nederland daalt voortdurend. Begin jaren ’70 was nog één op de drie werknemers lid van een vakorganisatie, in 2015 was dat nog maar één op de zes. Deze trend doet zich voor in vrijwel alle westerse landen.... lees meer

Wat is de rol van de OR bij introductie van de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met inwerkingtreding van de AVG is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De ondernemingsraad wordt in de AVG niet genoemd, maar de OR kan... lees meer

Baas boven baas

22/03

Frank Hendriks

Wie zich onlangs druk maakte over het bericht dat het inkomen van de ING directeur zou toenemen van € 2 naar € 3 miljoen per jaar heeft misschien in die commotie gemist dat supermarktketen Jumbo aan de eigenaar (vader van Eerd en 3... lees meer

Artikel 24 overleg?!

21/03

Simone van Houten

De jaarcijfers beginnen binnen te druppelen, waarschijnlijk nog niet definitief, maar het beeld begint zich wel te vormen. Hoe is het afgelopen jaar afgesloten? Zijn de verwachtingen uitgekomen en wat zeggen de cijfers over de komende... lees meer

Waarom zijn werkdruk en stress op het werk zo’n veelkoppig monster?

Stress op het werk is al een aantal jaar beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. 36% van het wer gerelateerde ziekteverzuim... lees meer

Zeggenschap achtervolgt Medezeggenschap

Reorganisaties volgen elkaar in steeds rapper tempo op. Eigenlijk kunnen we bij veel organisaties beter spreken over permanente organisatieontwikkelingen. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar een hogere efficiencygraad, mede... lees meer

Symposium ‘50 jaar arbeidsverhoudingen, een terugblik om vooruit te kijken’

Naar aanleiding van zijn 50 jarig bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) een jubileumsymposium, op woensdagmiddag 18 april a.s. in De Burcht in Amsterdam. Thema: 50 jaar arbeidsverhoudingen, ‘een... lees meer

COR Tata Steel wijst Indiase eigenaar op Nederlandse WOR

De COR van Tata Steel Nederland schreef begin oktober een brandbrief aan het Indiase hoofdkantoor in Mumbai. Daarin wijst de raad op de rechten die de Nederlandse personeelsvertegenwoordigers hebben, en dringt hij er met klem op aan snel... lees meer

Duurzame inzetbaarheid voor Piet

11/12

Reinier Hoogendorp

Duurzame Inzetbaarheid is niet ‘sexy’ maar het is wel een ‘trending topic’. Dat bleek tijdens OR-live waar we de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid: wat is het, wat zijn de trends en wat doen anderen?’ gaven. De rij was vele malen groter... lees meer

AIAS en Basis & Beleid brengen vernieuwing medezeggenschap in kaart.

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van Amsterdam en Basis & Beleid voeren in opdracht van het Instituut GAK een onderzoek uit naar recente projecten voor vernieuwing van de medezeggenschap. lees meer

De relatie van de OR met zijn achterban

08/12

Caroline van Wessem

Is de ondernemingsraad bij de collega’s in beeld? Over de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders is al veel geschreven en gezegd. Daardoor wordt soms vergeten dat de ondernemingsraad nóg een belangrijke relatie te onderhouden... lees meer

(Hulp bij) Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid: nieuw tijdvak ESF-regeling voor regio’s en sectoren

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op en dus werken werknemers tot op steeds hogere leeftijd door. Een gemiddelde leeftijd in een organisatie van 50 jaar of meer is allang geen uitzondering meer. Daarnaast volgen (technologische)... lees meer

Geen uitzicht zonder inzicht

Onlangs was er bij Basis & Beleid weer een bijeenkomst voor OR-leden, gericht op het vergroten van het inzicht in de financiële cijfers. Als het goed is krijgt de OR deze cijfers periodiek onder ogen. De aanpak was vraaggericht: geen... lees meer

WGA hiaatverzekeringen en het instemmingsrecht van de OR.

Menig werkgever heeft voor zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering afgesloten: een verzekering die een aanvulling uitkeert op het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer als deze een WGA-vervolguitkering ontvangt. WGA staat voor... lees meer

Kantonrechter stelt ontslagen OR-voorzitter FNsteel in het gelijk

Op 7 juli jl. deed rechtbank Rotterdam uitspraak in de procedure die Marcel Meijwaard had aangespannen tegen zijn werkgever FNsteel inzake zijn ontslag. De kantonrechter stelde Meijwaard volledig in het gelijk en veroordeelde FNsteel om... lees meer

Ongewenste overnames

14/06

Paul Melsen

Beursfondsen als KPN, PostNL en zeer recentelijk Unilever en AkzoNobel (PPG heeft uiteindelijk de overname niet doorgezet) werden belaagd door buitenlandse (ongewenste) overnamepartijen. Deze overnames zijn lang niet altijd in het belang... lees meer

Is duurzame inzetbaarheid wel duurzaam?

13/06

Reinier Hoogendorp

Misschien kennen jullie de voorgangers van duurzame inzetbaarheid nog wel. Employability, leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebewust persoonsbeleid of gewoon goed personeelsbeleid. Stuk voor stuk relevante thema’s, goede... lees meer

De Kosten-Baten tool Duurzame Inzetbaarheid

Basis & Beleid helpt organisaties en sociale partners met het vorm en inhoud geven aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke vraag die daarbij gesteld wordt: wat levert duurzame inzetbaarheid financieel eigenlijk op? lees meer

Keizer: een Management Buy Out in de overtreffende trap.

Een dezer dagen doet de integriteitscommissie van de VVD een uitspraak over de vraag of Henry Keizer ethisch handelde toen hij de crematoria kocht van de ideële crematievereniging 'De Facultatieve'. Follow the Money (FTM) had... lees meer

Vernieuwing van het pensioencontract: wel of geen uitkeringstoezegging.

Veel werknemers hebben in hun pensioenregeling een middelloontoezegging van de werkgever. Deze toezegging komt sterk onder druk te staan bij een eventuele expiratie van het pensioencontract bij de pensioenuitvoerder. Is dat nodig en zijn... lees meer

Code Duurzame inzetbaarheid voor Sociale Partners: dialoog aan de onderhandelingstafel?

Langer doorwerken dan 65 is vaak heel goed mogelijk. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer hier hele praktische afspraken over maken en daar met elkaar daadwerkelijk over in gesprek gaan. Met de lancering van de Code Duurzame... lees meer

Vrijwillige vertrekregeling geen 'regeling vervroegd uittreden'

De overheid wil dat werknemers tot hun pensioendatum door blijven werken en heeft de belastingvoordelen voor VUT- en prepensioenregeling afgeschaft. Als de Belastingdienst een ontslagregeling aanmerkt als een “Regeling Vervroegd... lees meer

De OR die een sociaal plan krijgt voorgelegd

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat de OR een adviesaanvraag over een reorganisatie krijgt, vergezeld met een voorstel voor een sociaal plan. Gebruikelijk was dat de OR om advies werd gevraagd over de reorganisatie, en dat de... lees meer

Medezeggenschap en toezichthouders

22/12

Simone van Houten

Op 14 december is het congres geweest van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Er is een vernieuwde Corporate Governance Code waarin aandacht is voor de rol van medezeggenschap bij goed ondernemingsbestuur in beursgenoteerde... lees meer

Op het verkeerde been met een goed “ogend“ kengetal

Ondernemingsraden worden soms geconfronteerd met adviesaanvragen voor reorganisaties, waarbij als onderbouwing wordt aangedragen dat de uitkomst van een financieel kengetal niet voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders of lager... lees meer

Nieuwe uitvoeringsregels UWV kunnen OR helpen

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), op 1 juli 2015, moeten alle ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen aan het UWV worden voorgelegd. Voor de toepassing van deze wet heeft het UWV in juli 2016 nieuwe... lees meer

Kwaliteit van medezeggenschap, een onderzoek naar scholing

Ondernemingsraden en hun leden hebben het niet makkelijk. De collega’s verwachten, vooral ten tijde van crisis, veel deskundigheid en invloed van de OR. De bestuurder heeft ook zo zijn verwachtingen over de bijdrage van de OR, met name... lees meer

"Co-creatie" traject bij Cao gemeenten

Bij het overleg over de cao voor de gemeenteambtenaren was afgesproken om een drietal thema’s te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit. Het afgelopen half jaar is dit inhoud gegeven met het project ‘Samen naar een nieuwe cao’. lees meer

25 jaar Basis & Beleid

17/11

Frank Hendriks

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan... lees meer

Naar medezeggenschap die er écht toe doet!?

Als je er om vraagt streven bijna alle OR’s een proactieve rol na: eerder bij besluitvorming betrokken worden, eerder geïnformeerd worden, geen onnodige tijdsdruk. Tegelijkertijd hebben OR’s moeite om zelf initiatieven te ontplooien: “we... lees meer

Leeft het poldermodel nog?

16/11

Evert Smit

Dat is de vraag die een aantal auteurs zich stelt in de bundel ‘Nog steeds een mirakel?’, die onder redactie van Maarten Keune is verschenen. De auteurs reflecteren op het 20 jaar geleden verschenen boek ‘A Dutch Miracle’ van Visser... lees meer

Verstoorde arbeidsverhoudingen

16/11

Simone van Houten

Angstcultuur in de organisatie, wat nu? In de media horen we steeds vaker verhalen van organisaties waar een angstcultuur heerst: ‘Werknemers klagen over angstcultuur bij IKEA’ (Nu.nl) of: ‘Angstcultuur binnen OM Limburg’ (www.1limburg)... lees meer

Onderzoek naar de stand van medezeggenschap

In december 2015 en januari 2016 hebben ruim 400 leden van ondernemingsraden en centrale ondernemingsraden een online vragenlijst (de SBI Formaat MonitOR) ingevuld over het medezeggenschapswerk dat ze doen. Simone van Houten (inmiddels... lees meer

Basis & Beleid in het nieuws.

Bij diverse projecten is Basis & Beleid in het nieuws geweest. lees meer

Cao-vernieuwing en duurzame inzetbaarheid bij Gasunie

Bij Gasunie hebben vakbonden, OR en werkgever samen een "duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid" geformuleerd. Bij dit proces zijn veel medewerkers van de onderneming actief betrokken geweest. Bijzonder aan het project was de nauwe... lees meer

Winst geen waarborg tegen bedrijfssluiting

Recentelijk kreeg de OR van een Nederlandse vestiging van een internationaal concern een adviesaanvraag over verplaatsing van de productieactiviteiten naar een andere, buitenlandse locatie. Uit de jaarrekening bleek dat de Nederlandse... lees meer

Uit de praktijk: turbo-advies of geen advies

Een grote onderneming is marktleider op zijn terrein. Desondanks is de onderneming al jaren in de problemen onder meer door een grote schuldenlast. De eigenaren zetten de onderneming in de verkoop. Kandidaat kopers krijgen de gelegenheid... lees meer

Opkomst zzp’ers zet bijl aan de wortel van de cao

De jubelverhalen over zzp’ers maken plaats voor kritische artikelen over de nadelen. Veel zzp’ers kunnen nauwelijks rondkomen, zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. Ze jagen de samenleving op kosten... lees meer

De les van V&D: het belang van de kleine lettertjes

Na het faillissement van V&D (op oudjaarsdag van 2015) liet de OR via de media weten dat hij hoopte op een doorstart van het warenhuis, maar zeker niet meer met Sun Capital. De OR had het helemaal gehad met de private-equity-eigenaar... lees meer

Kabinet wil positie OR bij overname door private equity versterken

Het kabinet wil de speelruimte voor private-equity-ondernemingen inperken en de positie van de ondernemingsraad bij overnames versterken. Dit heeft het in een brief (21 december 2015) aan de Tweede Kamer laten weten. De brief van... lees meer

Hoe naïeve gemeentes zich laten bedotten

Bij de ontwikkeling van interessante woningbouwlocaties bieden gemeentes soms grote sommen geld aan bedrijven om te verhuizen. Bij de daarmee gepaard gaande sluiting van het bedrijf wordt de OR de worst voorgehouden van investeringen in... lees meer

Het advies van de OR en Wet werk en zekerheid

Op 1 januari gaat het laatste staartje van de Wet werk en zekerheid in. De maximale duur van de WW wordt beperkt. Ook verandert de opbouw. In de afgelopen maanden is de eerste ervaring opgedaan met de nieuwe wet. Ook zijn er diverse... lees meer

OR en sociaal plan na de WWZ

08/12

Frank Hendriks

Vanaf 1 juli legt de WWZ een bodem voor ontslagvergoedingen: de wettelijk verplichte ‘transitievergoeding’. Voor mensen die hun baan verliezen in bedrijven waar het niet gebruikelijk is om een ontslagvergoeding mee te geven kan zo’n... lees meer

Strategisch opleidingsbeleid: over noodzaak en perspectief

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met boventalligheid van personeel, wat afgekocht wordt met een sociaal plan, transitievergoeding en/of outplacement. Wat daarbij opvalt is dat de sociale paragraaf vaak een sterk reactief karakter... lees meer

Het belang van de cao

08/12

Evert Smit

Aan veel cao-tafels zitten de onderhandelingen vast. Sterker nog, er zijn flink wat cao’s waar de cao al geruime tijd verlopen (‘geëxpireerd’) is, soms al enkele jaren. Dit betekent dat de werknemers in de bedrijven en sectoren waarop... lees meer

Nieuwsarchief