Wärtsilä: ondersteuning van de OR bij de reorganisatie van Service Unit Benelux

De opdracht

Wärtsilä is een Fins concern dat zich onder andere toelegt op het produceren en onderhouden van dieselmotoren voor schepen en elektriciteitscentrales. De OR van Wärtsilä Nederland riep de assistentie in van Basis & Beleid voor de beoordeling van het voorgenomen besluit tot reorganisatie van Service Unit Benelux, met als gevolg een reductie van 61 arbeidsplaatsen, verdeeld over twee vestigingen. Het plan behelsde het afslanken en beëindigen van activiteiten, vermindering van het aantal monteurs in de buitendienst, schrappen van een aantal ondersteunende functies en wijziging van de organisatiestructuur.

Aanpak van Basis & Beleid

Om te beginnen hebben onze adviseurs een inhoudelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn meerdere financiële rapportages, kwantitatieve gegevens en andere documenten bestudeerd en zijn er interviews gehouden met sleutelpersonen in de organisatie, waaronder de directie en diverse managers (finance, marketing & sales, vestigingsmanagers). Uit onze analyse bleek dat een groot aantal van de voorgenomen maatregelen noodzakelijk waren om de organisatie weer bedrijfseconomisch gezond en concurrerend te maken. Daarnaast concludeerden we dat inkrimping van de buitendienst niet tot wezenlijke besparingen zou leiden. Bovendien was ook vanuit het oogpunt van strategisch personeelsbeleid (doorgroei naar kernfuncties) een omvangrijke vermindering in die afdeling ongewenst. In samenwerking met de OR is vervolgens een conceptadvies opgesteld. Hierin beargumenteerde de OR welke besluiten men wel en welke men niet onderschreef. Daarnaast werd een aantal afspraken geformuleerd die de OR graag met de directie wenste te maken, alvorens tot advisering over te gaan.

Het resultaat

Het conceptadvies was de basis voor het verdere overleg met de directie. Naast afspraken over informatievoorziening en randvoorwaarden bij het reorganisatieproces, werd overeengekomen dat het aantal ontslagen zou worden beperkt. Omdat de bonden intussen een sociaal plan hadden afgesloten met de directie, adviseerde de OR de maatregelen uit te voeren zoals voorgesteld, met in acht neming van de gemaakte afspraken.

Meer weten? Neem contact op met Loek Vis.