Witte kruis, ambulance zorg (regio Haaglanden)

De opdracht

Basis & Beleid heeft in opdracht van het Witte kruis een onderzoek uitgevoerd naar langer doorwerken in de ambulancesector. Veel ambulancemedewerkers geven aan niet tot hun 65e levensjaar, of nog daarna, te kunnen of willen doorwerken. Bovendien veranderen de eisen die de omgeving aan ambulancemedewerkers stelt in een hoog tempo. Het vraagt om nieuwe inzichten, beleid en acties om ambulancemedewerkers gezond, vakbekwaam en gemotiveerd aan het werk te houden.

De aanpak

De kern van het project richtte zich enerzijds op hoe medewerkers meer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen inzetbaarheid en anderzijds op hoe de organisatie met een pakket aan maatregelen en instrumenten medewerkers nu en in de toekomst kan faciliteren. Het onderzoek is gestart met een brede oriëntatie, met als doel het inzichtelijk maken van de factoren die werkgevers en werknemers belemmeren of stimuleren om te investeren in inzetbaarheid. Vervolgens is er een gevalideerde vragenlijst uitgezet onder medewerkers om knelpunten op te sporen op individueel, groeps- en organisatieniveau. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn aanknopingspunten benoemd voor passende maatregelen. De gekozen maatregelen zijn, met behulp van verschillende pilots, getest. De pilots beogen een win-winsituatie voor de organisatie en voor de medewerkers en sluit aan op de beleefde knelpunten. De pilots hadden onder meer betrekking op “bewustwording over eigen inzetbaarheid bij medewerkers” en “actievere inzet van ergocoaches om fysieke belasting te verminderen”.

Naast het uitvoeren van de pilots zijn er extra maatregelen genomen op het gebied van gezondheid, zoals invoering van de PAM voor het tijdig signaleren van knelpunten op gebied van gezondheid, opvang voor psychische sociale belasting en het houden van workshops over voeding en onregelmatig werken.


Het resultaat

De pilots hebben opgeleverd dat de bewustwording van medewerkers over hun eigen inzetbaarheid daadwerkelijk is toegenomen. Een aantal medewerkers is gerichter en ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met hun eigen inzetbaarheid, bijvoorbeeld door te kiezen voor een aanvullende opleiding. De interactieve aanpak helpt daarbij omdat dit de onderlinge betrokkenheid stimuleert om zelf aan de slag te gaan met inzetbaarheid. 

Op basis van de pilot met de ergocoaches is besloten om een fysiotherapeut aan te trekken en de rol van de ergocoaches verder te professionaliseren. Daarnaast blijkt dat de medewerkers die gecoacht waren door de ergocoaches bewuster omgaan met hun werkhouding tijdens het tillen. Onder invloed van deze pilot in er een nieuwe pilot gestart met elektrische brancards om de fysieke belasting te onderzoeken