Van PMO naar beleid gericht op duurzame Inzetbaarheid

De opdracht

McCain produceert frites- en aardappelspecialiteiten. In Nederland heeft McCain een productielocatie in ’s-Heer Arendskerke en een in Lelystad. McCain vindt het belangrijk om hun medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar te houden. Daarvoor heeft zij Basis & Beleid gevraagd hen te adviseren bij het formuleren van een inzetbaarheidsbeleid, dat aansluit op bedrijfsdoelstellingen, en waarbij maatregelen en instrumenten aansluiten op de wensen van medewerkers. Daarvoor wilde McCain graag ook een Periodiek Medisch Onderzoek laten uitvoeren, zodat medewerkers ook zelf inzicht krijgen in de eigen inzetbaarheid. In overleg is er voor gekozen dat Basis & Beleid het PMO liet uitvoeren door Human-Invest. Zij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van PMO’s. De resultaten uit het PMO hebben we mede gebruikt voor het adviseren over het te voeren inzetbaarheidsbeleid. Bij het uitvoeren van de opdracht is gebruik gemaakt van de ESF-subsidieregeling.

Onze aanpak

We vinden het belangrijk om een bedrijf goed te kennen voordat we starten. Daarom hebben we eerst diverse gesprekken gevoerd met HR, management, OR en plant directie en hebben we een rondleiding door de plant gehad. Aanvullend hebben we meerdere groepsgesprekken met medewerkers gevoerd. Zo kregen wij een eerste indruk van de ideeën, verwachtingen en wensen van de organisatie en medewerkers ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Ook ontstond een eerste beeld van de organisatiespecifieke kenmerken en aandachtspunten (volcontinu proces, plant-inrichting, personeelsbestand, internationale organisatie).

Met een aantal werknemers van McCain hebben we een werkgroep gevormd. Doel hiervan is om af te kunnen stemmen welke aanpak, communicatievormen en aanbevelingen het meest aansluiten bij McCain. De werkgroepleden waren dusdanig enthousiast dat zij ook andere collega’s aanspoorden om gebruik te maken van het PMO. In samenspraak met HR en de werkgroep hebben we een communicatiecampagne opgestart om zoveel mogelijk deelnemers aan het PMO te krijgen.

In overleg met Human-Invest is het PMO inhoudelijk aangepast op de situatie bij McCain. Medewerkers werd een PMO aangeboden met daarin: een lichamelijk onderzoek, een vragenlijst gebaseerd op de Workability Index en een gesprek met een consulent. Na afloop kreeg iedere deelnemer een eigen inzetbaarheidspaspoort mee. Hierin stonden de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en enkele concrete adviezen om de inzetbaarheid te versterken.

Uit het PMO zijn vervolgens groepsrapportages gemaakt met resultaten per afdeling. Daarmee is vervolgens met de werkgroep per afdeling een inventarisatie gemaakt, over wat goed gaat en wat beter kan, en welke interventies kunnen bijdragen aan het versterken van DI. Met het Plant Leadership Team zijn deze inventarisatie en de oplossingsrichtingen besproken. Afdelingsmanagers kregen vervolgens zelf de gelegenheid om voor hun eigen afdeling een plan van aanpak op te stellen. Daarbij konden ze begeleiding krijgen van Basis & Beleid en van HR.

Het resultaat

Circa 70% van de medewerkers heeft deelgenomen aan het PMO. Deelnemers zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden om de eigen inzetbaarheid te versterken, en hebben praktische tips gekregen hoe ze dat kunnen doen.

Het Plant Leadership Team is bewuster gaan nadenken over duurzame Inzetbaarheid op het werk. Er is meer aandacht gekomen voor het versterken van de arbeidsverhoudingen, waaronder het weer voeren van werkoverleg. Basis & Beleid heeft daarvoor workshops gegeven aan leidinggevenden, zodat zij hun vaardigheden weer konden aanscherpen.

Afdelingsmanagers hebben hun eigen plan opgesteld waarmee zij inzetbaarheid op de afdeling versterken. De uitvoering van dat plan is ook een KPI van de afdelingsmanager geworden. HR is beschikbaar om mee te denken met afdelingsmanagers en voor het evalueren van de voortgang. HR richt zich vervolgens vooral op overkoepelende initiatieven. Daarvoor heeft zij een  plan opgesteld met 25 actiepunten.

Belangrijkste resultaat is dat er meer verbinding is ontstaan tussen wensen en knelpunten van medewerkers en organisatie. Het besef is gegroeid dat met duurzame inzetbaarheid vooral resultaten behaald kunnen worden als het gezamenlijk benaderd wordt.