Huisman Equipment BV

De opdracht

Huisman Equipment ontwikkelt en produceert industrieel materieel voor de offshore, in hoofdzaak kranen, pijpenleggers en boorinstallaties. Op de hoofdvestiging in Schiedam (met satellieten in Breda en Twente) zijn circa 800 medewerkers werkzaam. Door de dalende olie- en gasprijzen is de offshoremarkt in zwaar weer gekomen, wat tot een grote daling van de orderintake bij Huisman heeft geleid. Gezien de grote daling van het aantal opdrachten en de onzekere toekomst was de directie van plan om het vaste personeelsbestand met circa 100 medewerkers te reduceren, waarbij de vestigingen in Breda en Twente worden gesloten. De voorgenomen reorganisatie behelsde een groot aantal afdelingen, dit leidde tot het vervallen van arbeidsplaatsen, (vooral bij engineering) maar ook tot wijziging van functies en nieuwe functies. De OR had Basis & Beleid gevraagd om hem te ondersteunen bij de beoordeling van het voorgenomen besluit en het advies daarover.

Aanpak van Basis & Beleid

De aanpak in dit onderzoek is tweeledig geweest. Naast eigen analyses van diverse rapportages (financieel, marktprognoses, organogrammen, bezettingsgraden en dergelijke) en individuele gesprekken tussen de adviseurs van Basis & Beleid en diverse sleutelpersonen binnen de organisatie (directie, Finance, Sales, HR en diverse managers), heeft de OR een zeer actieve rol gespeeld bij de beoordeling van het voorgenomen besluit. In samenwerking met onze adviseurs zijn door de OR ‘carrouselmeetings’ georganiseerd, waarbij de OR meerdere managers uitnodigde om een nadere toelichting te geven op de voorgenomen reorganisatie voor hun afdeling en de plannen voor de toekomst. Dit heeft geresulteerd in een open en constructief overleg, dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de oorspronkelijke adviesaanvraag. Daarnaast zijn er met de directie afspraken gemaakt over onder andere de waarborging van de objectiviteit van de sollicitatieprocedures voor nieuwe functies en de opleiding en doorstroming van mechanical engineers naar hoger gekwalificeerde functies. Daarnaast nodigde de directie op aandringen van de OR de vakorganisaties uit voor overleg over het sociaal plan.

Het resultaat

Directie en bonden bereikten in relatief zeer korte tijd overeenstemming over het sociaal plan. De OR onderschreef de noodzaak van de voorgenomen reorganisatie en heeft direct na ondertekening van het sociaal plan het advies aan de directie gestuurd om de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aangepaste adviesaanvraag, met in achtneming van de gemaakte afspraken.

In het uitgebreide advies heeft de OR verder een groot aantal suggesties gedaan voor mogelijke verbeteringen van de strategie en de organisatie. Dit heeft geresulteerd in overleg tussen de directie en de OR over eventuele vervolgstappen.

Meer weten? Neem contact op met Evert Smit