Gezond Transport: duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek

De opdracht

Vakbonden en werkgeversorganisatie in de sector transport en logistiek willen de arbeidsproductiviteit en de inzetbaarheid van de chauffeurs waarborgen en chauffeurs stimuleren langer door te werken. Deze uitdaging wordt des te groter nu de pensioenleeftijd opschuift naar 67 jaar. Op dit moment is in de sector het verzuim en de uitval onder oudere chauffeurs relatief hoog. ‘Gezond Transport’, een initiatief van sociale partners om bedrijven en werknemers te ondersteunen op gebied van veilig en gezond werken, is hierbij om advies gevraagd. De sector weet al het nodige over verzuim, gezondheid, leefstijl, ontwikkeling en mobiliteit. Over de rol van de organisatie van het werk en daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden is nog weinig bekend. Daarom is besloten tot een onderzoek naar mogelijke nieuwe maatregelen op dit gebied. Deze maatregelen dienen ondernemers en medewerkers te stimuleren om te investeren in inzetbaarheid en belemmeringen op te heffen. Gezond Transport heeft Basis & Beleid gevraagd enkele onderdelen van dit onderzoeksproject uit te voeren.

De aanpak

Om stimulerende en belemmerende factoren in kaart te brengen spraken de adviseurs met verzuim- en re-integratiespecialisten. Vervolgens zijn bij tien bedrijven interviews gehouden met ondernemers, HR-managers en werknemers. Ook is er bij deze ondernemingen een enquête afgenomen onder de medewerkers. Uit de enquête en de interviews kwam als knelpunt naar voren dat het fulltime dienstverband en het vele overwerk de heersende norm is in de sector, terwijl juist extra rusttijd de steeds grotere groep oudere chauffeurs kan helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast lijkt deeltijdpensioen een interessante oplossing die kan helpen om het financieel mogelijk te maken de hoeveelheid gewerkte uren per week te verminderen.

Het onderzoek bood aanknopingspunten om nieuwe maatregelen te testen bij een aantal bedrijven in de vorm van pilots. Kansrijke maatregelen waren deeltijdpensioen, anders roosteren, het organiseren van inzetbaarheidsgesprekken en extra dagelijkse rusttijd met meer hersteltijd. Bij het opzetten, begeleiden en evalueren van deze pilots bood Basis & Beleid inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.

Resultaat

Door deze aanpak kregen sociale partners zicht op factoren die werkgevers en werknemers belemmeren of stimuleren om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is in de praktijk getoetst wat de effecten zijn van nieuwe maatregelen om chauffeurs de laatste jaren van hun loopbaan productief aan het werk te houden. Deze uitkomsten kunnen sociale partners helpen keuzes te maken voor oplossingen met draagvlak voor de sector.

Meer weten? Neem contact op met ons bureau.