Co-creatie bij nieuwe cao Gemeenten

De opdracht

Bij het principeakkoord over de cao voor de gemeenteambtenaren (looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017) was afgesproken om een drietal thema’s nader te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit & zekerheid. De resultaten zouden moeten dienen als voorbereiding van het daarop volgende cao-overleg. De betrokken partijen (werkgeversvereniging VNG en vakorganisaties FNV, CNV Overheid en CMHF) wilden hiervoor de methode van ‘co-creatie’ toepassen. Dit is een vorm van dialoog waarbij de betrokken spelers ‘met open kaart’ de vraagstukken bespreken, gericht op gezamenlijke oplossing.

Aanpak Basis & Beleid

Basis & Beleid heeft dit project samen met collega adviesbureau a-advies ontworpen en uitgevoerd. In het proces werd in juni gestart met de ontwikkeling van een visie door de door cao-partijen ingestelde ‘monitorgroep’. Vervolgens zijn op basis daarvan na de zomer drie teams aan het werk gegaan, die elk één van de thema’s gingen uitdiepen. Deze themagroepen waren breed samengesteld uit medewerkers bij allerlei gemeentes in het land, op uitnodiging van de cao-partijen. De adviseurs hebben de themagroepen ondersteund in hun inhoudelijk verkenning en dialoog, gericht op het zoeken naar gezamenlijke oplossingen met draagvlak. In een plenaire werkbijeenkomst (de ‘tussenlanding’) hebben de themagroepen de resultaten van hun zoektocht gepresenteerd en feedback gegeven en ontvangen op de resultaten van de anderen. De teams hebben daarop in een afsluitende bijeenkomst hun definitieve conclusies aan aanbevelingen voor de cao-partijen opgesteld. Tot slot zijn deze gebundeld in een eindrapport en op 16 december 2016 aan de sociale partners aangeboden.

Het resultaat

De drie thema’s zijn door en met mensen ‘uit het veld’ uitgebreid geanalyseerd en besproken, wat geleid heeft tot gedragen aanbevelingen. In het cao-overleg voor de nieuwe cao (looptijd 1 mei 2017 tot 1 januari 2019) zijn over elk van de drie onderwerpen afspraken gemaakt. Over flexibiliteit & zekerheid zijn afspraken gemaakt die het voor gemeentes minder aantrekkelijk maakt om medewerkers op payroll-constructies te werven. Het advies over een nieuwe verlofregeling is overgenomen; een paritaire werkgroep gaat dit concreet uitwerken. Het voorstel uit het co-creatietraject over ‘bewust belonen’ wordt in de vorm van pilots getoetst, waarna wordt beoordeeld of, en zo ja hoe hiermee verder wordt gegaan.

Meer weten? Neem contact of met Evert Smit of Jet Thole.

Website van het project: https://samennaareencao.nl/