BTE Nederland: medezeggenschap bij gefaseerde besluitvorming

De opdracht

BTE Nederland te Andelst is het moederbedrijf van een groep van gespecialiseerde betonbedrijven. Tot voor kort was er sprake van een sterk gedecentraliseerde organisatie; een netwerk van aparte bv’s ondergebracht in een aantal clusters. De directie was van oordeel dat deze structuur niet efficiënt meer was en leidde tot sub-optimalisatie. Ze besloot stapsgewijs te gaan centraliseren. Dit betrof zowel de structuur van het management, als de ondersteunende diensten. De centrale ondernemingsraad (COR) wilde graag door Basis & Beleid ondersteund worden om hier adequaat mee om te gaan.

De aanpak

Omdat de centralisatie een clusteroverstijgend karakter had, nam de COR het voortouw. De ondernemingsraden fungeerden als klankbord. Vanwege de verschillende belangen en mogelijk uiteenlopende gezichtspunten binnen de medezeggenschap, vroeg de COR aan Basis & Beleid om ondersteuning bij de inhoudelijke beoordeling van de plannen en bij de begeleiding van het proces. De eerste adviesaanvraag betrof de centralisatie als denkrichting en het effect daarvan op de directiestructuur, het wegsnijden van de tussenlaag van de clusters en het versterken van de centrale directie. De daaropvolgende adviesaanvraag was gericht op de centralisatie van de ondersteunende afdelingen, inclusief de sociale gevolgen, zoals vermindering van het aantal medewerkers en functiewijzigingen. Bij de voorbereiding van dit advies heeft de COR wederom met de ondernemingsraden overlegd en sessies belegd met het nieuwe directieteam. Risicomanagement en de sociale gevolgen stonden daarin centraal.

Het resultaat

Dit betrof een gefaseerd ontwikkelingstraject waar we bij het advies steeds met de bestuurder afspraken maakten over de vervolgstappen. De adviseur van Basis & Beleid coördineerde het inhoudelijke onderzoek naar de beoordeling van de plannen. De uitvoering vond samen met de COR plaats. Op deze wijze werd de interne aan de externe expertise verbonden en het draagvlak voor de uitkomsten vergroot. De invloed van de OR betrof vooral zijn bijdrage aan een zorgvuldig implementatietraject van ICT, arbeidsrechtelijke toetsing van procedures -Wet Overgang Onderneming, nieuwe functies, nieuwe werkplekken en de totstandkoming van een sociaal plan.

Meer weten? Neem gerust contact op met Loek Vis of Antoinetta Eikenboom.