Jaaroverzicht

Voor velen is 2020 een verloren jaar om snel te vergeten. Maar het is ook jaar waarin we veel nieuwe vaardigheden geleerd hebben, creatief zijn geweest en ons aanpassingsvermogen hebben getoond. Op 16 maart moesten we namelijk nog snel een interne handleiding ‘vergaderen in teams’ maken. Inmiddels schakelen we soepel tussen Teams, Skype, ZOOM, Webex en andere apps. En ook na Corona zullen we nog wel even nadenken voordat we een uur in de auto zitten, voor een overleg van een uurtje. Zoals gebruikelijk wil ik terugblikken op onze dienstverlening in het afgelopen jaar.

Medezeggenschap

In 2020 hebben we weer circa 100 ’ondernemingsraden (OR's) en een enkele personeelsvertegenwoordiging (PVT) ondersteund. Circa de helft hebben we inhoudelijk geadviseerd over nut en noodzaak van een reorganisatie. Steeds meer OR’s ondersteunen we in hun ontwikkeling en professionalisering. Ofwel door gerichte training, ofwel door het organiseren van werksessies waarin we de proactieve rol van de OR bespreken in relatie tot de strategie en financiële performance van de organisatie. Zo willen we voorkomen dat OR’s overvallen worden door nieuwe reorganisaties en andere voorgenomen besluiten, maar ook daadwerkelijk proactief invloed uit kunnen oefenen op het organisatiebeleid.

Duurzame Inzetbaarheid

Dit jaar hebben we weer circa 35 projecten begeleid bij bedrijven en sectoren bij het voeren van HR-beleid, gericht op het inzetbaar houden van medewerkers. We blijven het ontzettend belangrijk vinden dat bedrijven niet alleen kijken naar eigen regie van medewerkers en een gezonde leefstijl, maar ook naar de mogelijkheden om het werk zelf duurzaam te organiseren en de kwaliteit van het werk te verhogen. Wij vinden het belangrijk dat organisaties aandacht geven aan beiden. Daar gaan we in 2021 vol enthousiasme mee door. De subsidieregeling DIEU biedt daarnaast nieuwe kansen aan sectoren om significante stappen te zetten. Basis & Beleid zal daar als uitvoeringspartner van het SPDI weer een mooie rol in spelen. Daarnaast zullen we in 2021 ondernemingsraden op praktische wijze inzicht geven in de verbetermogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid in hun eigen organisatie.

Onderzoek en Cao-advies

We hebben voor meerdere (sub)-sectoren de arbeidsmarktontwikkelingen in kaart gebracht. Daarin geven we antwoord op vragen als: hoe ontwikkelt vraag en aanbod van arbeid zich de komende 5 jaar? Wat zijn de effecten van technologische ontwikkelingen of bijvoorbeeld de platformeconomie hierop? Welk beleid moeten wij als sector voeren om ook na 2025 over voldoende goed geschoolde en bekwame vakmensen te beschikken? Daarnaast weten steeds meer OR’s, vakbonden en sociale partners ons te vinden voor een vergelijking van de eigen arbeidsvoorwaarden/cao met een andere cao, of voor advies bij het op gelijkwaardige wijze harmoniseren van arbeidsvoorwaarden.

Vooruitblik 2021

We zien dat het steeds drukker wordt als het gaat om contraexpertise en strategische begeleiding bij reorganisaties. Daarnaast staan arbeidsvoorwaarden in veel bedrijven onder druk. We krijgen steeds meer signalen dat OR’s wordt gevraagd in te stemmen met een versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Het is de vraag of die versobering een structurele oplossing biedt voor de achterliggende problemen.

Niet overal gaat het minder, er zijn gelukkig nog veel sectoren waar het prima gaat. Een gemengd beeld voor 2021 dus, met licht aan het eind van de Corona-tunnel.

In 2021 bestaat Basis & Beleid alweer 30 jaar. Met ons bevlogen en veelzijdig team ondersteunen we u ook komend jaar weer graag en houden we dat wat ons betreft nog vele jaren vol.

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten