Het uitvoeringsadvies, een vaak vergeten recht van de OR

Publicatiedatum: 20/04/2021
Tags: Medezeggenschap - Wetgeving

Veel ondernemingsraden weten wat zijn rechten zijn bij bijvoorbeeld reorganisaties. Wat veel ondernemingsraden niét weten, is dat de ondernemer óók advies moet vragen over de uitvoering van het besluit.
In de wet op de ondernemingsraden is dit verder niet uitgewerkt. De ondernemer kan dus volstaan met een informeel verzoek, en het er verder bij laten.

Wat zien we nu in de praktijk?

Bij veel bedrijven worden reorganisaties niet goed voorbereid en doordacht. Vaak gaat het om bezuinigingen vanwege tegenvallende resultaten. Er worden dan functies of soms hele managementlagen weggesaneerd, terwijl dat lang niet altijd verstandig is. Soms zien we dat de ondernemer geen goed beeld heeft van wat de mensen in de organisatie doen.

Basis & Beleid heeft het uitvoeringsadvies op een praktische manier uitgewerkt, hierdoor is het zowel voor de OR als voor de ondernemer een heel toepasbare en nuttige manier van werken. De invloed van de OR neemt toe en daarmee de kwaliteit van het plan.

Wat is een uitvoeringsadvies?

Bij een uitvoeringsadvies spreekt de OR met de bestuurder af wat de belangrijkste momenten zijn binnen de uitvoering van het besluit (de ‘milestones’). Telkens als er sprake is van een ‘milestone’, wordt de OR tijdig schriftelijk op de hoogte gebracht van het naderen van deze ‘milestone’, en geeft de bestuurder aan of aan de voorwaarden die verbonden zijn aan deze ‘milestone’ is voldaan en waarom. De OR krijgt dan een vooraf afgesproken tijd om zich hierover te beraden en eventueel navraag te doen bij zijn achterban. De OR treedt hierover met de bestuurder in overleg en aan het eind van het overleg geeft de OR aan wat zijn uitvoeringsadvies is. Vervolgens heeft de bestuurder de vrijheid om dit advies al dan niet te volgen. Hij kan hier dus van afwijken. Er is vervolgens geen beroep mogelijk bij de Ondernemingskamer.

Een voorbeeld

Stel een bedrijf wil werkzaamheden verplaatsen naar een ander land. De OR heeft zorgen over de snelheid waarmee in dat andere land goede mensen kunnen worden gevonden. Een uitvoeringsbesluit kan dan zijn dat de ondernemer pas mensen mag aanzeggen, als er goede mensen in het andere land zijn aangenomen. Bovendien kan als eis gesteld worden dat in de sollicitatieprocedure collega’s in Nederland worden geraadpleegd, alsmede de onderdelen in de organisatie die ‘klant’ zijn van deze functionarissen. Al de ondernemer aangeeft dat aan al deze voorwaarden is voldaan, en de OR de gelegenheid heeft gekregen om dit te checken in de organisatie, kan hij zijn uitvoeringsadvies geven.

Wanneer kan je een uitvoeringsadvies het beste inzetten?

Zoals hiervoor gesteld zien we nogal eens dat een reorganisatie (of een ander adviesplichtig onderwerp) gewoon niet goed is uitgewerkt. Of het is wel goed uitgewerkt, maar de OR heeft twijfel of de uitvoering wel op de juiste manier gaat. Daar waar de OR invloed wil blijven uitoefenen op de uitvoering van de maatregelen, en als hier concrete beslismomenten aan kunnen worden gekoppeld, is een uitvoeringsadvies een uitstekend instrument.

Alleen als de reorganisatie belangrijk genoeg is (groot genoeg), kun je aangeven dat je gewoon nog niet kan adviseren en behoudt je je recht op advies, op grond van art. 25, met de beroepsmogelijkheid bij de Ondernemingskamer.

Wat zijn de voordelen voor de Ondernemingsraad?

Een uitvoeringsadvies geeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid om zijn invloed uit te oefenen op momenten die vooraf concreet gemaakt zijn volgens een met de bestuurder overeengekomen procedure. Het voordeel hiervan is dat de ondernemingsraad, mede door raadpleging van zijn achterban, zijn invloed op de uitvoering van het besluit vergroot.

De voordelen voor de bestuurder

Het voordeel voor de bestuurder is dat bij een uitvoeringsadvies zowel de Ondernemingsraad als zijn achterban betrokken worden bij de evaluatie van een volgende stap in het proces, waardoor de kans groter is dat dit op de juiste wijze gebeurd en het draagvlak wordt vergroot.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten